Zpracování osobních údajů

Vážený kliente společnosti LINDAB s.r.o.

Bezpečnost Vašich osobních údajů a jejich zpracovávání zákonným způsobem je pro nás prvořadé.
Zde se dozvíte, jaké máte práva jako Dotyčná osoba v souvislosti se zpracováním osobních údajů a co od nás můžete v souvislosti s ovhranou osobních dat požadovat.
Jaká máte práva?

Právo na informace (čl. 13 GDPR)

Za účelem splnění informační povinnosti provozovatele, která odpovídá právu dotyčné osoby na informace, provozovatel v souladu s ustanovením § 19 zákona a čl. 13 nařízení poskytuje dotčené osobě následující informace:

Identifikační údaje a kontaktní údaje provozovatele:

Obchodní jméno: LINDAB s.r.o.

Adresa: Na Hůrce 1081/6, Praha  Ruzyně

IČO: 49613332

Tel. : +420 233 107 200

E-mail: info@lindab.cz

Účely zpracování osobních údajů dotčené osoby provozovatelem jsou:

Uzavření Kupní smlouvy, zahájení nabídkového řízení, Informace, poučení a souhlasu spotřebitele v případě smluv uzavíraných na dálku nebo smlouvě uzavřené mimo obchodní prostory, vyplnění webových formulářů, zařazení do databáze klientů, dodavatelů, uchazeče o zaměstnání, příprava uzavření příslušné smlouvy nebo jiného dokumentu, evidence smlouvy a souvisejících dokumentů včetně všech jejich změn v interním systému provozovatele, plnění předmětu smlouvy a kontrola jejího plnění ze strany dotyčné osoby, vyřizování reklamací a stížností, vymáhání pohledávek vzniklých v souvislosti s neplněním smlouvy, podle čl. 6, odst.1 písm. b) GDPR.

Vedení účetnictví a vyhotovování účetních dokladů, zejména správa a fakturace služeb poskytnutých na základě smluv, zpracovávání účetních, daňových dokladů a faktur a plnění povinností podle zvláštních předpisů, zejména zákona č. 431/2002 CFU o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 222/2004 CFU o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a podle čl. 6, odst. 1, písm. c) GDPR.

Evidence pošty a správa registratury, evidence a správa poštovních zásilek, pošty doručované a odesílané z a do elektronických schránek a evidence a archivace smluv, účetních, daňových a souvisejících dokladů v interních systémech provozovatele, podle čl. 6, odst. 1, písm. c) GDPR a podle relevantní legislativy ČR.

Marketingové služby a reklama produktů provozovatele, zejména zasílání informačních newsletterů o našich produktech a službách a aktuální nabídce. Spotřebitelské soutěže, bonusové a věrnostní programy, podle čl. 6, odst. 1, písm. f) nebo písm. c) GDPR.

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu nezbytnou ke splnění vymezených účelů zpracování osobních údajů, nejvýše však po dobu trvání příslušné smlouvy, resp. vypořádání vzájemných závazků z ní vyplývajících. Faktury, jakož i další daňové a účetní doklady uchováváme v souladu s příslušnými právními předpisy po dobu 10 let po roce, kterého se týkají.

Osobní údaje zpracovávané pro účely reklamy a marketingu uchováváme po dobu 5 let od jejich poskytnutí. Po uplynutí této doby budou Vaše osobní údaje vymazány. V případě, že kdykoli během trvání smluvního vztahu namítnete zpracovávání Vašich osobních údajů na přímý marketing našich služeb a produktů, přestaneme Vaše osobní údaje pro tento účel zpracovávat.

Všechny Vaše osobní údaje budou ukládány v našich interních systémech s přiměřeným stupněm zabezpečení, budou námi dále poskytovány spolupracujícím subjektům (zprostředkovatelem), kterými jsou zejména společnosti poskytující služby ICT a cloudové služby, marketingové služby a které zároveň ve vztahu k poskytnutým nebo zpřístupněným informacím budou mít v rozsahu a za podmínek sjednaných v písemné smlouvě, kterou s nimi uzavíráme nebo stanovené obecně závaznými právními předpisy povinnost zachovávat o takových informacích mlčenlivost.

V případě, že zpracováváme Vaše osobní údaje i na základě souhlasu, máte právo kdykoliv tento souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování osobních údajů založeného na souhlasu před jeho odvoláním. Udělený souhlas můžete odvolat stejným způsobem, jakým byl souhlas udělen.

Právo na přístup k údajům (Čl.15 GDPR)

Máte právo vědět, zda zpracováváme Vaše osobní údaje. Pokud tyto zpracováváme, můžete nás požádat o přístup k údajům. Na základě Vaší žádosti vydáme potvrzení s informacemi o zpracování vašich osobních údajů naší společností.

Právo na opravu (čl. 16 GDPR)

Máte právo na to, aby Vaše osobní údaje, které zpracováváme, byly správné, úplné a aktuální. Pokud jsou Vaše osobní údaje nesprávné nebo neaktuální, můžete nás požádat o opravu nebo doplnění.

Právo na vymazání (čl. 17 GDPR)

Za určitých okolností máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. O vymazání Vašich údajů nás můžete požádat kdykoliv. Vaše osobní údaje vymažeme, pokud již Vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účel, pro který jste nám je poskytli;

odvoláte svůj souhlas;

namítáte vůči zpracovávání Vašich osobních údajů;

zpracováváme Vaše osobní údaje nezákonně;

osobní údaje musí být vymazány, aby se tím splnila zákonná povinnost;

pokud jste dítě, příp. rodič dítěte, které souhlasilo se zpracováním osobních údajů přes internet.

Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)

Můžete nás požádat, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů. Pokud Vaší žádosti vyhovíme, Vaše osobní údaje budeme pouze uchovávat a dále s nimi pracovat nebudeme. K omezení zpracování Vašich údajů dojde, pokud:

nám sdělíte, že Vaše osobní údaje jsou nesprávné, a to až dokud neověříme jejich správnost;

zpracováváme Vaše osobní údaje nezákonně, avšak Vy nesouhlasíte s jejich vymazáním a na místo toho žádáte, abychom zpracovávání vašich osobních údajů pouze omezili;

Vaše údaje už nepotřebujeme, ale potřebujete je Vy k prokázání, uplatňování nebo hájení svých práv;

namítáte vůči zpracovávání Vašich osobních údajů, a to dokud neověříme, zda naše oprávněné zájmy převažují nad Vašimi důvody.

Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR)

Máte právo požadovat, abychom Vám poskytli Vaše osobní údaje v elektronické formě (např. Soubor XML nebo CSV), která vám umožní snadno si přenést údaje do jiné společnosti. Také nás můžete požádat, abychom vaše osobní údaje přenesli vybrané společnosti přímo my. Vaší žádosti vyhovíme v případě, že jste nám poskytli osobní údaje přímo b) Právo na přístup k údajům (Čl.15 GDPR)

Máte právo vědět, zda zpracováváme vaše osobní údaje. Pokud tyto zpracováváme, můžete nás požádat o přístup k údajům. Na základě vaší žádosti vydáme potvrzení s informacemi o zpracování vašich osobních údajů naší společností.

Právo na opravu (čl. 16 GDPR)

Máte právo na to, aby vaše osobní údaje, které zpracováváme, byly správné, úplné a aktuální. Pokud jsou vaše osobní údaje nesprávné nebo neaktuální, můžete nás požádat o opravu nebo doplnění.

Právo na vymazání (čl. 17 GDPR)

Za určitých okolností máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. O vymazání vašich údajů nás můžete požádat kdykoliv. Vaše osobní údaje vymažeme, pokud

již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účel, pro který jste nám je poskytli;

odvoláte svůj souhlas;

namítáte vůči zpracovávání vašich osobních údajů;

zpracováváme vaše osobní údaje nezákonně;

osobní údaje musí být vymazány, aby se tím splnila zákonná povinnost;

pokud jste dítě, příp. rodič dítěte, které souhlasilo se zpracováním osobních údajů přes internet.

Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)

Můžete nás požádat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. Pokud vaší žádosti vyhovíme, vaše osobní údaje budeme pouze uchovávat a dále s nimi pracovat nebudeme. K omezení zpracování vašich údajů dojde, pokud

nám sdělíte, že vaše osobní údaje jsou nesprávné, a to až dokud neověříme jejich správnost;

zpracováváme vaše osobní údaje nezákonně, avšak vy nesouhlasíte s jejich vymazáním a na místo toho žádáte, abychom zpracovávání vašich osobních údajů pouze omezily;

vaše údaje už nepotřebujeme, ale potřebujete je vy k prokázání, uplatňování nebo hájení svých práv;

namítáte vůči zpracovávání vašich osobních údajů, a to dokud neověříme, zda naše oprávněné zájmy převažují nad vašimi důvody.

Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR)

Máte právo požadovat, abychom vám poskytli b) Právo na přístup k údajům (Čl.15 GDPR)

Máte právo vědět, zda zpracováváme vaše osobní údaje. Pokud tyto zpracováváme, můžete nás požádat o přístup k údajům. Na základě vaší žádosti vydáme potvrzení s informacemi o zpracování vašich osobních údajů naší společností.

Právo na opravu (čl. 16 GDPR)

Máte právo na to, aby vaše osobní údaje, které zpracováváme, byly správné, úplné a aktuální. Pokud jsou vaše osobní údaje nesprávné nebo neaktuální, můžete nás požádat o opravu nebo doplnění.

Právo na vymazání (čl. 17 GDPR)

Za určitých okolností máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. O vymazání vašich údajů nás můžete požádat kdykoliv. Vaše osobní údaje vymažeme, pokud

již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účel, pro který jste nám je poskytli;

odvoláte svůj souhlas;

namítáte vůči zpracovávání vašich osobních údajů;

zpracováváme vaše osobní údaje nezákonně;

osobní údaje musí být vymazány, aby se tím splnila zákonná povinnost;

pokud jste dítě, příp. rodič dítěte, které souhlasilo se zpracováním osobních údajů přes internet.

Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR)

Můžete nás požádat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. Pokud vaší žádosti vyhovíme, vaše osobní údaje budeme pouze uchovávat a dále s nimi pracovat nebudeme. K omezení zpracování vašich údajů dojde, pokud

nám sdělíte, že vaše osobní údaje jsou nesprávné, a to až dokud neověříme jejich správnost;

zpracováváme vaše osobní údaje nezákonně, avšak vy nesouhlasíte s jejich vymazáním a na místo toho žádáte, abychom zpracovávání vašich osobních údajů pouze omezily;

vaše údaje už nepotřebujeme, ale potřebujete je vy k prokázání, uplatňování nebo hájení svých práv;

namítáte vůči zpracovávání vašich osobních údajů, a to dokud neověříme, zda naše oprávněné zájmy převažují nad vašimi důvody.

Právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR)

Máte právo požadovat, abychom vám poskytli vaše osobní údaje v elektronické formě (např. Soubor XML nebo CSV), která vám umožní snadno si přenést údaje do jiné společnosti. Také nás můžete požádat, abychom vaše osobní údaje přenesly vybrané společnosti přímo my. Vaší žádosti vyhovíme v případě, že jste nám poskytli osobní údaje přímo vy a dali jste nám na jejich zpracování souhlas.

Právo namítat (čl. 21 GDPR)

Máte právo namítat, že zpracováváme vaše osobní údaje. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu, můžete namítat jejich zpracování kdykoliv. Na základě námitky vaše osobní údaje vymažeme. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme v následujících případech:

na plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci,

z důvodu našeho oprávněného zájmu,

vytváření zákaznického profilu,

můžete namítat jejich zpracování, pokud máte na to osobní důvody.

Právo podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů (§ 100 zákona 18/2018; čl. 77 a 79 GDPR)

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu se zákonem

as nařízením, máte právo podat Úřadu na ochranu osobních údajů, se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36 064 220 (dále jen "Úřad") nebo jinému příslušnému orgánu zejména v členském státě svého obvyklého bydliště, místě výkonu práce nebo v místě údajného porušení, návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů.

Právo na neúčinnost automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování (čl. 22 GDPR)

Při zpracovávání Vašich osobních údajů z naší strany nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.

Jak můžete tato práva vykonávat?

S vaší žádostí se můžete na nás obrátit některým z těchto způsobů:

  1. a) emailem na zodpovednaosoba@lindab.cz
  2. b) písemně na adresu: Na Hůrce 1081/6, 161 00 Praha 6

Všemi vašimi žádostmi se budeme zabývat a o výsledku jejího vybavení vás budeme informovat stejným způsobem, jako žádost podáte a v zákonné lhůtě.aše osobní údaje v elektronické formě (např. Soubor XML nebo CSV), která vám umožní snadno si přenést údaje do jiné společnosti. Také nás můžete požádat, abychom vaše osobní údaje přenesly vybrané společnosti přímo my. Vaší žádosti vyhovíme v případě, že jste nám poskytli osobní údaje přímo vy a dali jste nám na jejich zpracování souhlas.

Právo namítat (čl. 21 GDPR)

Máte právo namítat, že zpracováváme vaše osobní údaje. Pokud Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu, můžete namítat jejich zpracování kdykoliv. Na základě námitky Vaše osobní údaje vymažeme. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme v následujících případech:

na plnění úkolu ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci,

z důvodu našeho oprávněného zájmu,

vytváření zákaznického profilu,

můžete namítat jejich zpracování, pokud k tomu máte osobní důvody.

Právo podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů (§ 100 zákona 18/2018; čl. 77 a 79 GDPR)

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu se zákonem a s nařízením, máte právo podat Úřadu na ochranu osobních údajů v členském státě svého obvyklého bydliště, místě výkonu práce nebo v místě údajného porušení, návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů.

Právo na neúčinnost automatizovaného individuálního rozhodování včetně profilování (čl. 22 GDPR)

Při zpracovávání Vašich osobních údajů z naší strany nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.

Jak můžete tato práva vykonávat?

S vaší žádostí se můžete na nás obrátit některým z těchto způsobů (příklad ZDE!):

  1. a) emailem na zodpovednaosoba@lindab.sk
  2. b) písemně na adresu: Lindab s.r.o., Na Hůrce 1081/6, 161 00 Praha 6 Ruzyně,

Všemi Vašimi žádostmi se budeme zabývat a o výsledku jejího řešení Vás budeme informovat v zákonné lhůtě a stejným způsobem, jakou žádost podáte.

 

Lindab s.r.o.